Ilova

ILOVA

YIGIRISH

TO'QMASAN

TO‘LDIRISH

FUNCTION